ร่วมงาน กับเรา

“บริษัท โคฟี่ จำกัด เปิดรับผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อย ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จ มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา”

หากคุณคิดว่า คุณพร้อมจะเรียนรู้ มีความสุขและสนุกในการทำงานอยู่เสมอ โปรดส่งจดหมายแนะนำตัวเอง พร้อม Resume ของคุณมาที่ [email protected] หรือสมัครได้โดยตรงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. ที่ บริษัท โคฟี่ จำกัด 56 หมู่ 8 ซอยวิรุฬราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (โทร. 02-810-0370 ต่อ 118)


Job Descriptions

ประสานงาน/สื่อภาษา ภายในและภายนอกองค์กร แปลเอกสารในองค์กร เช่น ขั้นตอนการทำงานและอื่นๆ ภาษาพม่า ตรวจสอบความเข้าใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต(พม่า) งานธุรการ ปฎิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ

Qualifications

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีความละเอีดยรอบคอบ
 5. ขยัน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ศีลธรรม และจริยธรรม

สมัครงาน

Job Descriptions

 1. งานวางแผน
  – ทำแผน S&OP วางแผนผลิตรายวัน ทำใบเบิกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ตาม
  – แผนการผลิตรายวัน วางแผนวัตถุดิบเข้าแต่ละเดือน (MRP) สรุปผลการทำงานวางแผน (KPI)
 2. งานคลังวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ และอะไหล่
  – งานรับ
  – จ่ายและจัดเก็บ วางแผนการรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และอะไหล่
  – ควบคุมการรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและปริมาณถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพใบสั่งซื้อ
  – ตรวจสอบข้อมูลการรับวัตถุดิบ บรรจุภัรณฑ์ และอะไหล่
  – แก้ไขปัญหาการรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และอะไหล่ ที่ไม่ตรงกับเอกสาร
  – วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  – ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมเบิกใช้
  – ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่าย
 3. งานต้นทุน สรุปต้นทุนการผลิตทุกสิ้นเดือน
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 5. ให้ความร่วมือและเข้าร่วมกิจกรรมบริษัท

Qualifications

 1. ชาย/หญิง
 2. อายุ 20-35 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปวส- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการทำงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน

Job Descriptions

 1. เช็คสินค้าหน้าร้าน
 2. เช็คสต๊อคสินค้าหลังร้าน
 3. เช็คราคา วันหมดอายุ ทำความสะอาด
 4. จัดทำการเบิกสินค้าและนำสินค้าออกมาเติมหน้าร้านในแต่ละห้าง
 5. จดบันทึกการทำงาน หน้าร้าน ลงในใบ REPORT
 6. ออกบูธชงชิมสินค้า
 7. ออกงานแสดงสินค้าประจำเดือน , ประจำปี
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 4. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าพิจารณาพิเศษ
 5. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีวินัย
 6. มีศีลธรรม จริยธรรม
 7. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ

สมัครงาน

Job Descriptions

 1. บริหารจัดการดูแลกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมายใน Account Modern Trade ที่กำหนด
 2. บริหารจัดการและติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. ติดต่อประสานงานและจัดการปัญหารายวันที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 4. พัฒนาโปรเจคใหม่ๆร่วมกับคู่ค้า
 5. เป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า (Good Representative as a Company Ambassador)
 6. ขยายฐานกลุ่มลูกค้า Key Account ใหม่ๆ
 7. บริหารจัดการ Trading Term ให้อยู่ใน Budget ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. บริหารจัดการและพัฒนาทีมงานที่ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. ติดต่อประสานงาน การจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อพัฒนายอดขายให้เติบโตไปกับลูกค้า
 10. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลด้านการขาย การตลาด และสรุปผลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

Qualifications

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี. ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการดูแล Key Account ช่องทาง Modern Trade อย่างน้อย 3 ปี
 4. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า Consumer อย่างน้อย 3 ปี
 5. มีความชำนาญในการทำ Pivot ตัวเลขเพื่อวิเคราะห์การขาย
 6. มีความสามารถในการนำเสนองาน Presentation ได้อย่างดี
 7. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
 8. มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี
 9. มีใบขับขี่และยานพาหนะเป็นของตัวเอง

สมัครงาน

Job Descriptions

 1. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 2. แก้ไขปัญหา เมื่อเครื่องจักรขัดข้องได้ทันที
 3. วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ การเสียของเครื่องจักร
 4. ให้ความร่วมมือกิจกรรมขององค์อย่างต่อเนื่อง
 5. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 1. เพศ ชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล, อุตสหกรรม, ไฟฟ้า อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โดยทั่วไป
 5. มีประสบการณ์ทำงาน ด้านโรงงานผลิตน้ำพิจารณาพิเศษ
 6. มีความถนัดด้านเครื่องจักร์ งานซ่อมบำรุง งานติดตั้ง แก้ไขปรับปรุงเครื่องจักร์ พิจารณาทันที
 7. มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นเป็นอย่างดี
 8. มีความขยัน อดทน ซื้อสัตย์ในหน้าที่รับผิดชอบ

สมัครงาน

Job Descriptions

– เสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
– หาลูกค้ารายใหม่
– รักษาฐานลูกค้ารายเดิม เข้าเยี่ยมร้านค้าตามแผนขายประจำเดือน
– เพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายเดิม – เช็คสต็อกและจัดเรียงสินค้าของร้าน
– ติดตามบริการหลังการขาย
– ประชุมสรุปยอดขาย ส่งข้อมูลการขายประจำวัน
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (เข้าบริษัทสัปดาร์ละ 2-3 ครั้ง)

Qualifications

 1. เพศชาย หรือ หญิง
 2. อายุ 20 – 35ปี
 3. วุฒิ ปวข.ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์งานขาย
 4. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริตและพร้อมที่จะเรียนรู้
 5. มีรถจักรยานยนต์และใบขับขี่

สมัครงาน

Job Descriptions

– พาพนักงานขายขายของ
– ขับรถส่งสินค้า
– ตรวจสอบเส้นทางและแผนที่จัดส่ง
– จัดส่งสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้
– บันทึกการจัดส่งสินค้า
– ตรวจสอบ ดูแลรักษารถเป็นประจำตามรายการที่กำหนดไว้

Qualifications

 1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง
 4. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

สมัครงาน

Job Descriptions

– บริหารการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง การบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสม
– ดูแลและจัดทำเงินเดือน สวัสดิการ และ ผลตอบแทนอื่นให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดแรงจูงใจกับพนักงาน
– กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
– วางแผนและกำหนดนโยบายแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
– กำกับ/ควบคุม/ดูแลการปฎิบัติงานของบุคลาการในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
– ยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการจ้างแรงงานระหว่างบริษัทฯ และ ลูกจ้าง
– ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
– รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
– ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
– ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ

Qualifications

 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป/ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. สาขบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
 5. พร้อมเริ่มงานพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความขยัน อดทน มีวินัย

สมัครงาน

Job Descriptions

 1. ควบคุมและดูแลการผลิต ให้เป็นไปตามแผน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ควบคุมและดูแล การทำงานของพนักงานภายใต้การดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. รายงานและนำเสนอข้อมูล เพื่อประกอบการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Qualifications

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ การเป็นหัวหน้าไลน์ผลิต อย่างน้อย 3-5 ปี
 4. มีประสบการณ์ ด้านธุรกิจการผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถเข้ากะได้
 6. มีความยืดหยุ่น ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

สมัครงาน

Job Descriptions

– เยี่ยมลูกค้าเดิมตามทริป
– ตรวจนับสินค้าคงเหลือในร้าน
– รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
– วางบิล
– เก็บเงิน
– มีการสรุปข้อมูลคู่แข่ง และสภาพตลาดในแต่ละพื้นที่

Qualifications

 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 4. สามารถออกต่างจังหวัดได้ ปฎิบัติงานเป็นทริป ประมาณ 26-27 วัน/เดือน
 5. สามารถยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงานได้
 6. มีประสบการณ์งานขายต่างจังหวัด อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 7. หากมีประสบการณ์ขายสินค้ากลุ่มเครื่องดื่ม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีบุคลิกดี มนุษย์สัมพันดี และมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
 9. รักงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ
 10. มีทักษะในการเจรจาต่รองและสามารถแก้ไขปัญหาเแพาะหน้าได้
 11. สามารถแก้ไปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้ดี
 12. มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น ทุ่มเท มีความซื่อสัตย์ ต้องหาความก้าวหน้าในงานเรื่องรายได้
 13. มีคความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบ กระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบมหมาย
 14. มีความซื่อสัตย์และใสใจในการบริการลูกค้า
 15. มีระเบียบวินัยในการทำงาน

สมัครงาน

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop